een eigen onderzoek

BureauCiC levert maatwerk, omdat geen enkele cliënt hetzelfde is. Problematieken komen veelal overeen, maar de aanpak hiervan verschilt van cliënt tot cliënt.
Om een goed beeld van de sterke en zwakkere kanten van een cliënt te krijgen, werken we met het IPO: het Individueel Psychodidactisch Onderzoek. Het doel van dit onderzoek is een goed beeld krijgen van de oorzaak van de problematiek en het genereren van handvatten voor de aanpak hiervan tijdens de begeleiding.

IPO
Met het IPO brengen we de volgende 3 gebieden in kaart:

  • Het didactisch onderzoek: de vaardigheden van het kind worden in kaart gebracht op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Zo kunnen hiaten in beeld gebracht worden. Oorzaken, zoals het niet toepassen van de juiste leerstrategieën, beelddenken of zwakke executieve vaardigheden brengen wij daarbij ook in kaart.
  • Het pedagogisch onderzoek is bedoeld om zicht te krijgen op de taakaanpak, het strategie-gebruik en de flexibiliteit van het kind. Daarnaast wordt met behulp van een non-verbale intelligentietest en een geheugenonderzoek een indruk van de cognitieve capaciteiten van het kind verkregen.
  • Het wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument, dat bestaat uit verschillende elementen. Hiermee wordt een dorp gebouwd. Uit de manier van bouwen en vormgeven, kan worden afgeleid of er sprake is van een visuele leervoorkeur van het brein. Ook geeft het een idee over de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

We nemen bepaalde onderdelen uit het onderzoek dynamisch af, gebaseerd op de visie van Prof. dr. Feuerstein en zijn theorie over de ‘gemedieerde leerervaring’. Voor meer informatie over mediërend leren en de theorie van dr. Feuerstein verwijzen wij u naar de website van StiBCO.